Skwirowska Justyna, Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń związanych z zapewnieniem pracownikom miejsc noclegowych – rozważania podjęte na kanwie wyroków NSA z 1 .08.2023 r.: II FSK 1246/21 oraz II FSK 270/21

Artykuły
Opublikowano: PP 2024/6/35-41
Autor:
Rodzaj: artykuł

Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń związanych z zapewnieniem pracownikom miejsc noclegowych – rozważania podjęte na kanwie wyroków NSA z 1 .08.2023 r.: II FSK 1246/21 oraz II FSK 270/21

Od dłuższego czasu w praktyce sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego, ugruntowała się linia orzecznicza, stosownie do której zapewnienie pracownikowi miejsca noclegowego w sytuacji delegowania go do pracy w oddaleniu od jego miejsca zamieszkania stanowi nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. – a przez to podlega opodatkowaniu. Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 1.08.2023 r. przyjął odmienną interpretację. Korzystając z wykładni prounijnej, przyjęto brak opodatkowania tego rodzaju świadczeń, jeżeli pracownik wykonuje obowiązki służbowe w innym państwie członkowskim UE. W ramach niniejszego artykułu autorka rozważy, czy przedmiotowe orzeczenia mogą zapoczątkować przełamanie dotychczasowej linii orzeczniczej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX