Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia - analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz... - OpenLEX

Wójcik Eliza, Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia - analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości

Artykuły
Opublikowano: PP 2021/4/36-46
Autor:
Rodzaj: artykuł

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia - analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości

Artykuł stanowi analizę regulacji dotyczących tzw. podatku od wyjścia, a więc opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków kapitałowych, jakie zostały wprowadzone do ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. W niniejszym artykule zostały omówione problemy zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, które wiążą się ze stosowaniem tych przepisów. Celem publikacji jest bowiem zwrócenie uwagi na wadliwość polskich regulacji, a główną tezą jest twierdzenie, że ich ukształtowanie jest sprzeczne z istotą i celami wprowadzania podatku od wyjścia, opisanymi w uwagach wstępnych, a także może zostać uznane za niezgodne z prawem unijnym. Przedstawiono także unijne unormowania oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości dotyczące podatku od wyjścia, co ma pozwolić czytelnikowi zrozumieć krytyczne komentarze do polskiej konstrukcji tego podatku. Artykuł zawiera również szereg odniesień do orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe, w których dokonano wyjaśnienia znaczenia pojęć użytych w przepisach będących przedmiotem analizy, a które są źródłem wielu wątpliwości pojawiających się na gruncie praktycznym. W pracy podniesiono też kwestie, które nie były do tej pory przedmiotem głębszej analizy w publikacjach podejmujących temat opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków kapitałowych. Niniejszy artykuł jest oparty przede wszystkim na analizie aktów prawnych oraz interpretacji indywidualnych, wyroków sądów polskich i TS.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX