Zadrożniak Hubert Ernest, Opłata od odwołania w sprawach gospodarczych należących do właściwości sądów na podstawie przepisów prawa energetycznego, prawa telekomunikacyjnego, prawa pocztowego oraz przepisów o transporcie kolejowym

Artykuły
Opublikowano: PS 2011/5/58-66
Autor:
Rodzaj: artykuł

Opłata od odwołania w sprawach gospodarczych należących do właściwości sądów na podstawie przepisów prawa energetycznego, prawa telekomunikacyjnego, prawa pocztowego oraz przepisów o transporcie kolejowym

Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego , a także apelacja, skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie, podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł. Biorąc jednak po uwagę niezwykle złożony charakter tych spraw, wysokość opłaty może budzić zastrzeżenia.

1.Wstęp

Poza sprawami gospodarczymi rozpoznawanymi według przepisów ogólnych (art. 4791 - 47922 k.p.c.) istnieje grupa spraw gospodarczych, w których w pierwszej kolejności zastosowanie mają szczególne przepisy o postępowaniu w sprawach gospodarczych, tj. sprawy z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów (art. 47928 - 47935 k.p.c.), sprawy o uznanie wzorca umowy za niedozwolony (art. 47936 - 47945 k.p.c.) oraz, stanowiące przedmiot niniejszego opracowania, sprawy z zakresu regulacji energetyki (art. 47946 - 47956 k.p.c.), sprawy z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty (art. 47957 -

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX