Gacek Paweł, Opinia terenowych organów administracji rządowej i organów administracji samorządowej w związku z procedurą powołania i odwołania komendantów Policji

Artykuły
Opublikowano: ST 2022/12/34-45
Autor:
Rodzaj: artykuł

Opinia terenowych organów administracji rządowej i organów administracji samorządowej w związku z procedurą powołania i odwołania komendantów Policji

Artykuł jest poświęcony problematyce związanej z uczestnictwem organów administracji rządowej oraz samorządowej w procedurze powołania i odwołania komendantów Policji. Wskazane zostało, że wystąpienie o wymaganą opinię do podmiotów pozapolicyjnych jest niezbędnym elementem poszczególnych procedur związanych z powołaniem albo odwołaniem danego komendanta Policji. Opinia powinna zostać wydana w terminie określonym w pragmatyce służbowej. Jeśli podmiot pozapolicyjny nie wyda jej w terminie ustawowym, powołanie albo odwołanie danego komendanta Policji może nastąpić bez takiej opinii. Wobec tego zwrócono uwagę na charakter prawny opinii, jej niezbędne elementy, a także wykazano, że wystąpienie o wydanie opinii, o którym mowa w ustawie o Policji, nie stanowi instytucji „współdziałania organów”, o którym mowa w art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX