Achrem Wojciech, Sołtyszewski Ireneusz, Wolańska-Nowak Paulina, Opinia biegłego z zakresu badań genetycznych

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2015/10/142-154
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Opinia biegłego z zakresu badań genetycznych

Streszczenie

Kluczowe znaczenie w interpretacji wyników badań genetycznych mają wnioski wynikające z analizy statystycznej. Oszacowanie prawdopodobieństwa powtórzenia się zestawu markerów genetycznych u innej, przypadkowej i niespokrewnionej osoby z populacji oraz obliczenie wartości ilorazu wiarygodności dla dwóch alternatywnych hipotez nadają wnioskom identyfikacyjnym walor obiektywnego i wiarygodnego dowodu z badania DNA. Celem pracy jest dokonanie przeglądu sposobu interpretacji rezultatów badań genetycznych oraz syntetycznej analizy pojęć, już ugruntowanych w nauce kryminalistyki, a odnoszących się do problematyki identyfikacji osób.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX