Krystek Jacek, Określenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Artykuły
Opublikowano: ST 2022/4/60-69
Autor:
Rodzaj: artykuł

Określenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jest aktem prawa miejscowego, może wprowadzać przeznaczenie terenów objętych planem, w tym sposób ich zagospodarowania i zabudowy. Może również zakazać lokalizacji pewnych przedsięwzięć, np. mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. W praktyce spotyka się jednak szerzej określane zakazy lub nakazy w stosunku do procedury oceny oddziaływania na środowisko, które wprowadzane są w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W publikacji analizowano zagadnienie wprowadzenia nakazu przeprowadzania oceny oddziaływania dla wszystkich przedsięwzięć na terenie przykładowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jako niewłaściwe należy jednak uznać, aby w miejscowym planie został nałożony obowiązek prowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla wszystkich przedsięwzięć. Dla takiego rozwiązania nie można znaleźć podstawy prawnej i należy uznać je za przekroczenie granic władztwa planistycznego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX