Gruszecki Krzysztof, Ograniczenia prawne w realizacji inwestycji w związku z wyznaczeniem obszarów Natura 2000

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2011/2/34-46
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ograniczenia prawne w realizacji inwestycji w związku z wyznaczeniem obszarów Natura 2000

Obszary Natura 2000 są w polskim systemie ochrony przyrody nową formą jej ochrony, której wprowadzenie stanowi wykonanie zobowiązań wynikających z postanowień dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków oraz dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory . Dyrektywy te mają zagwarantować z jednej strony ochronę siedlisk niektórych szczególnie cennych dla Wspólnoty gatunków roślin i zwierząt, wyselekcjonowanych z powodu zagrażających im niebezpieczeństw, ich słabości, rzadkości czy endemicznego charakteru, z drugiej natomiast - mają zapewnić ochronę różnych typów siedlisk naturalnych definiowanych jako strefy naziemne lub wodne, wyróżniające się poprzez swoje charakterystyczne cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne, będące całkowicie naturalne lub półnaturalne i odpowiadające ekosystemom, którymi zainteresowała się Wspólnota . To przypomnienie o źródle pochodzenia omawianej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX