Czerw Jarosław, Ograniczenia praw pracowniczych w związku ze stanem epidemii COVID-19 w Polsce - wybrane zagadnienia

Artykuły
Opublikowano: PPP 2022/9/67-76
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ograniczenia praw pracowniczych w związku ze stanem epidemii COVID-19 w Polsce - wybrane zagadnienia

Słowa kluczowe: pracownik, pracodawca, prawa pracownicze, epidemia COVID-19

Obowiązujące w Polsce prawa pracownicze znajdują swoje zakotwiczenie zarówno w przepisach prawa międzynarodowego, jak i w samej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej . Wśród aktów prawa międzynarodowego stanowiących o prawach pracowniczych w pierwszej kolejności należy wskazać Powszechną Deklarację Praw Człowieka , która w art. 23 ust. 1 przyznaje każdemu człowiekowi prawo do pracy, do swobodnego wyboru zatrudnienia, do sprawiedliwych i zadowalających warunków pracy i do ochrony przed bezrobociem. Przy czym użyte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka pojęcie pracy należy rozumieć w możliwie najszerszym zakresie. Aktem prawa międzynarodowego regulującym prawa pracownicze jest w szczególności Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych . Wśród praw pracowniczych przewiduje on w art. 7 między innymi „prawo każdego do korzystania ze sprawiedliwych i korzystnych warunków pracy, obejmujących...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX