Jakubowski Paweł, Odznaki, tytuły i nagrody nadawane zasłużonym wobec jednostek samorządu terytorialnego

Artykuły
Opublikowano: ST 2017/4/68-76
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odznaki, tytuły i nagrody nadawane zasłużonym wobec jednostek samorządu terytorialnego

Jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą o odznakach i mundurach, mogą tworzyć własne odznaki oraz medale honorowe w celu wyróżnienia zasług na rzecz danej społeczności. Dodatkowo samorządowe ustawy ustrojowe oraz akty prawa miejscowego przewidują możliwość nadawania honorowego obywatelstwa danej jednostki samorządu terytorialnego, a także innych tytułów honorowych. W artykule autor zwraca uwagę na przepisy odnoszące się do kwestii nagradzania zasłużonych dla społeczności lokalnej, zwłaszcza Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego powstałej w 2015 r., jak również nagrodami tworzonymi i przyznawanymi przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Najważniejszym problemem, wymagającym reakcji ustawodawcy, jest brak możliwości powołania przez radę gminy kapituł, jako organów opiniodawczo-doradczych, przy nadawaniu honorowego obywatelstwa gminy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX