Habdas Magdalena, Odszkodowania dla właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w obszarach ograniczonego użytkowania dla lotnisk - wyzwania dotyczące prawidłowego ustalenia zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej i podlegającej kompensacji szkody, cz. 2

Artykuły
Opublikowano: PS 2020/6/28-54
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odszkodowania dla właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w obszarach ograniczonego użytkowania dla lotnisk - wyzwania dotyczące prawidłowego ustalenia zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej i podlegającej kompensacji szkody, cz. 2

Słowa kluczowe: obszar ograniczonego użytkowania, hałas, lotniska, utrata wartości nieruchomości

1.Wprowadzenie

Niniejszy artkuł stanowi drugą część opracowania, w którym analizie poddano przepisy dotyczące obszarów ograniczonego użytkowania (OOU) ustanawianych w oparciu o przepisy ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz praktykę ich stosowania. Rozważania skoncentrowano na zakresie podlegającej kompensacji szkody. W pierwszej części opracowania przedstawiono zagadnienia dotyczące: celu tworzenia OOU, zakazów i nakazów, które można w nim wprowadzać, wpływu ograniczeń w sposobie korzystania z nieruchomości na ich wartość, zakresu podlegającej kompensacji szkody, konstytucyjnych podstaw wprowadzania ograniczeń praw podmiotowych oraz zastrzeżeń co do przyjętej w judykaturze interpretacji zdarzenia szkodzącego, którego skutki podlegają kompensacji.

W niniejszej, drugiej części opracowania, analizie poddano w pierwszej kolejności przyczyny błędnej interpretacji prawa, następnie rozważono istotę i zakres...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX