Mikosz Ryszard, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone korzystaniem z wód – wybrane zagadnienia systemowe

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2023/1/9-20
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone korzystaniem z wód – wybrane zagadnienia systemowe

Streszczenie: Przedmiotem opracowania są wybrane zagadnienia dotyczące odpowiedzialności za szkody wyrządzone korzystaniem z wód. Rozważania w nim zawarte koncentrują się przede wszystkim na regulacji znajdującej się w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, która jest w systemie prawa polskiego podstawowym aktem normatywnym normującym gospodarowanie wodami, w tych ramach zaś m.in. korzystanie z nich. Ustawa ta zawiera także przepisy odnoszące się do odpowiedzialności odszkodowawczej zamieszczone w głównej mierze, choć nie wyłącznie, w jej dziale XI. Ważniejsze z nich zostały omówione w opracowaniu. Ze względu na kształt analizowanej regulacji prawnej niezbędne było również sięgnięcie do niektórych przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX