Kaźmierczak Joanna, Odpowiedzialność za szkodę planistyczną - ewolucja i zarys problematyki

Artykuły
Opublikowano: ST 2023/7-8/110-137
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność za szkodę planistyczną - ewolucja i zarys problematyki

Wykonywanie władzy publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego może wiązać się z wyrządzeniem uszczerbku w prawie do nieruchomości. Przyczyną szkody jest wprowadzenie postanowień ograniczających korzystanie z nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Powstała w tych okolicznościach szkoda polega na zmniejszeniu sfery możności postępowania uprawnionego do nieruchomości. Obecnie polski ustawodawca przyznaje poszkodowanemu właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu prawo do domagania się naprawienia szkody majątkowej powstałej wskutek uchwalenia albo zmiany planu zagospodarowania przestrzennego przez gminę (szkody planistycznej). Artykuł stanowi próbę zrekonstruowania ewolucji i historii polskiej regulacji odpowiedzialności za szkodę planistyczną i wyjaśnienia podstawowych pojęć związanych z tą tematyką. Tekst powstał na bazie fragmentów czterech pierwszych rozdziałów pracy doktorskiej pod tytułem Odpowiedzialność za szkodę planistyczną, przygotowanej pod kierunkiem prof. Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, która uzyskała wyróżnienie w XX edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą pracę doktorską organizowanym przez miesięcznik „Samorząd Terytorialny”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX