Węgrzynowski Łukasz, Odpowiedzialność pracownika w razie braku możliwości skutecznego dochodzenia naprawienia szkody od pracodawcy

Artykuły
Opublikowano: PS 2020/2/61-73
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność pracownika w razie braku możliwości skutecznego dochodzenia naprawienia szkody od pracodawcy

Słowa kluczowe: odpowiedzialność cywilna, szkoda, odszkodowanie, wina umyślna, pracownik, pracodawca

1.Wprowadzenie

Problematyka odpowiedzialności pracownika za wyrządzenie szkody osobie trzeciej przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych jest uregulowana przede wszystkim w art. 120 § 1 Kodeksu pracy . Z pozoru dość jasno sformułowany przepis wywołuje wątp-liwości w praktyce orzeczniczej, zaś szczegółowa rekonstrukcja zasad odpowiedzialności pracownika wymaga dość złożonych zabiegów interpretacyjnych. Ponadto, niemal od początku obowiązywania przepisu pojawiła się tendencja do ograniczania zakresu jego zastosowania przez wskazywanie sytuacji, w których pracownik nie jest zwolniony z odpowiedzialności cywilnej względem poszkodowanego. Jedną z nich, niebudzącą większych zastrzeżeń, jest wyrządzenie szkody przez pracownika z winy umyślnej. Znacznie trudniej odnieść się do drugiej sytuacji, czy raczej grupy sytuacji, którą można zbiorczo okreś-lić jako brak możliwości skutecznego dochodzenia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX