Odpowiedzialność państwa członkowskiego za szkodę wyrządzoną jednostce w wyniku niewykonania orzeczenia Trybunału... - OpenLEX

Wróbel Izabela, Odpowiedzialność państwa członkowskiego za szkodę wyrządzoną jednostce w wyniku niewykonania orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Artykuły
Opublikowano: PS 2022/10/7-27
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność państwa członkowskiego za szkodę wyrządzoną jednostce w wyniku niewykonania orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Słowa kluczowe: naruszenie prawa UE, niewykonanie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego UE, prawo jednostki do odszkodowania od państwa członkowskiego UE

1.Wprowadzenie

W 2021 r. przedmiotem licznych publikacji i dyskusji medialnych i prawniczych było niewykonywanie przez Polskę środków tymczasowych i wyroków Trybunału Sprawiedliwości (TS), w tym postanowienia z 14.07.2021 r. i wyroku z 15.07.2021 r. dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (SN).

W drodze powołanego postanowienia Polska została zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN . W wyroku z 15.07.2021 r. Wielka Izba TS orzekła zaś, że Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 19 ust. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej i art. 267 akapit drugi i trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej . Skutkiem zaniechania władz polskich polegającego na niewykonaniu tego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX