Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu nielegalnego poboru energii - OpenLEX

Będkowski Wiktor, Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu nielegalnego poboru energii

Artykuły
Opublikowano: PPP 2020/11/55-68
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu nielegalnego poboru energii

Słowa kluczowe: nielegalny pobór energii, przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca, odpowiedzialność odszkodowawcza, szkoda, prawo energetyczne, kodeks cywilny

1.Wprowadzenie

Niniejszy artykuł poświęcony zostanie problematyce odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu nielegalnego poboru energii uregulowanej w art. 57 Prawa energetycznego , gdzie jego ust. 1 pkt 1 reguluje swoisty, specyficzny rodzaj odszkodowania, który zostanie szczegółowo zdefiniowany poniżej, natomiast ust. 1 pkt 2 tego przepisu odnosi się wprost do odszkodowań na zasadach ogólnych, tj. odpowiedzialności deliktowej bądź kontraktowej w oparciu o Kodeks cywilny . Zostaną tutaj pokrótce poruszone takie problemy jak:

1)

charakter opłaty z art. 57 ust. 1 pkt 1 Prawa energetycznego – czy jest on administracyjnoprawny czy cywilnoprawny i zarazem autonomiczny bądź odszkodowawczy, czy może stanowi swoisty rodzaj kary ustawowej w rozumieniu art. 485 k.c., do której odpowiednie zastosowanie mają przepisy o karze umownej;

2)

konstrukcja...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX