Odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - OpenLEX

Wróbel Adam, Odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Artykuły
Opublikowano: PiP 2012/12/72-81
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Ogólna ochrona karna bezpiecznej i higienicznej pracy została przez ustawodawcę ujęta w dwojaki sposób, przez stypizowanie dwóch rodzajów czynów zabronionych : przestępstwa w art. 220 k.k. oraz wykroczenia w art. 283 § 1 k.p. Niniejszy artykuł koncentruje się na tej dychotomii. Jego celem jest porównanie zespołu znamion, określenie różnic oraz podobieństw między podlegającymi analizie przestępstwem a wykroczeniem, jak również ewentualne zasygnalizowanie potrzeby stosownych zmian legislacyjnych.

Przepisy art. 283 § 1 k.p. oraz art. 220 k.k. chronią prawo do bezpiecznych i odpowiadających wymaganiom higieny warunków pracy (a także same bezpieczne i higieniczne warunki pracy). Ten indywidualny przedmiot ochrony jest zarazem prawem powszechnym, określonym w art. 66 ust. 1 Konstytucji, a sprecyzowanym przez przepisy prawa pracy. Z treści art. 15k.p. wynika, że przyznaje on uprawnienie do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom. Niemniej prawo to nie jest wyłącznie domeną w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX