Banasik Katarzyna, Odpowiedzialność karna pracodawcy za naruszenie obowiązków w zakresie dokumentowania chorób zawodowych

Artykuły
Opublikowano: PS 2019/10/80-86
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność karna pracodawcy za naruszenie obowiązków w zakresie dokumentowania chorób zawodowych

Słowa kluczowe: odpowiedzialność karna pracodawcy, choroby zawodowe, przestępstwo niesporządzenia lub nieprzedstawienia dokumentacji choroby zawodowej, państwowy inspektor sanitarny, rejestr chorób zawodowych

Dokumentowanie chorób zawodowych jest jednym z elementów ochrony praw pracowników. Odpowiednią ochronę w tym zakresie powinno zapewniać również prawo karne. W dotychczasowej literaturze karnistycznej bardzo niewiele uwagi poświęcono tytułowej problematyce. Nie oznacza to jednak, że karnoprawne uregulowanie przedmiotowej kwestii nie budzi wątpliwości.

Kodeks karny przewiduje odpowiedzialność karną za naruszenie obowiązków w zakresie dokumentowania chorób zawodowych w art. 221. Przepis ten stanowi: „Kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej albo nie sporządza lub nie przedstawia wymaganej dokumentacji, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności”. W odniesieniu do dokumentowania chorób...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX