Odpowiedzialność cywilna zarządcy drogi - OpenLEX

Kaczmarczyk Gerard, Odpowiedzialność cywilna zarządcy drogi

Artykuły
Opublikowano: ST 2016/9/17-26
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność cywilna zarządcy drogi

Zaprezentowane przez autora rozważania ogniskują się wokół zagadnień praktycznych i nawiązują do typowych zdarzeń rodzących odpowiedzialność zarządcy drogi. Stale wzrastająca liczba spraw sądowych świadczy o doniosłości omawianej problematyki. Autor przedstawia przykłady szkód na mieniu i osobie, opisując te sytuacje faktyczne, w których – pomimo zaistnienia szkody – niemożliwe jest przypisanie odpowiedzialności zarządcy drogi. Mowa m.in. o infrastrukturze przesyłowej należącej do przedsiębiorcy przesyłowego czy też szkodzie na terenie placu budowy. Zakres rozważań został ograniczony do najpowszechniejszych zdarzeń, z jakimi stykają się zarządcy dróg gminnych w swej pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX