Kmieciak Zbigniew, Wegner Joanna, Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach nadawania stopni naukowych i tytułu profesora

Artykuły
Opublikowano: PiP 2021/3/3-21
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach nadawania stopni naukowych i tytułu profesora

1. Problematyka nadawania stopni i tytułów naukowych jest w Polsce przedmiotem regulacji ustawowej od 1920 r. Jej ewolucja przebiegała w sposób dość żywiołowy, zdeterminowany w dużym stopniu uwarunkowaniami polityczno-ustrojowymi . Koncepcja decyzyjnej formy załatwiania spraw awansu naukowego, objętej gwarancjami właściwymi dla skodyfikowanego postępowania administracyjnego, długo torowała sobie drogę. W niektórych poczynaniach ustawodawcy wyraźnie można było dostrzec chęć stworzenia autonomicznej procedury, usytuowanej poza obrębem tych gwarancji, czego doskonałą ilustracją są postanowienia ustawy z 25.07.1985 r. o zmianie ustawy o stopniach i tytułach naukowych . W ocenie J. Borkowskiego w znacznej części dotyczyły one „czynności wewnętrznego postępowania w sprawach nadawania stopni naukowych, głosowań nad uchwałami w przewodach, środków zaskarżenia uchwał odmownych i właściwości do ich rozpatrywania w toku instancji, jakie tworzyły rady naukowe uprawnionych jednostek...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX