Odpłatne udzielanie świadczeń zdrowotnych - OpenLEX

Dyląg Anna, Odpłatne udzielanie świadczeń zdrowotnych

Artykuły
Opublikowano: PiP 2013/1/78-92
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpłatne udzielanie świadczeń zdrowotnych

Możliwość odpłatnego udzielania świadczeń zdrowotnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej od dawna budzi wiele kontrowersji w związku z niejednoznacznymi regulacjami prawnymi. Dyskusja na ten temat rozpoczęła się ponownie po wejściu w życie, z dniem 1 VII 2011, ustawy z 15 IV 2011 o działalności leczniczej (dalej: u.d.l.), systemowo regulującej organizację i sposób funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Pojawiło się w związku z tym pytanie, czy ustawa dopuszcza udzielanie świadczeń zdrowotnych za odpłatnością pobieraną od pacjenta przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Udzielenie odpowiedzi wymaga szczegółowej analizy obowiązujących przepisów, w tym odniesienia się nie tylko do określonych w ustawie reguł funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ale również podstawowych zasad, na jakich oparty jest system ochrony zdrowia w Polsce. Podkreślenia wymaga fakt, że w omawianym aspekcie nowa ustawa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX