Modrzejewski Artur K., Odpady komunalne zmieszane czy zbierane selektywnie?

Artykuły
Opublikowano: PPP 2014/4/103-112
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpady komunalne zmieszane czy zbierane selektywnie?

1.
Wprowadzenie

Ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach objęcie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi mieszkańców zamieszkanych nieruchomości jest obowiązkiem gminy. W przypadku nieruchomości o charakterze niezamieszkanym gmina może zadecydować o włączeniu ich do systemu bądź też pozostawaniu poza gminnym systemem, co w praktyce oznacza konieczność podpisywania przez właścicieli takich nieruchomości umów komercyjnych na odbieranie odpadów. Przesłankami objęcia nieruchomości niezamieszkanych systemem doszukiwano się głównie w uszczelnieniu systemu i zwiększeniu strumienia odpadów komunalnych, co jest nie bez znaczenia przy opłacalności funkcjonowania regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Kierując się taką argumentacją, część gmin podjęła uchwały, obejmując systemem również te nieruchomości. Nie przewidziano jednak, że bardzo często praktycznym problemem będzie wyodrębnienie - ze strumienia odpadów wytwarzanych przez przedsiębiorców - odpadów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX