Czerwińska-Koral Katarzyna, Odmowa sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia - zagadnienia wybrane

Artykuły
Opublikowano: PS 2012/2/98-111
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odmowa sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia - zagadnienia wybrane

1.

Ustawą z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych ustaw wprowadzono instytucję poświadczenia dziedziczenia. Z dniem wejścia w życie powołanej ustawy, to jest 2 października 2008 r., notariusze uzyskali prawo do wydawania aktów poświadczenia dziedziczenia, będących odpowiednikami postanowień o stwierdzenie nabycia spadku, wydawanych przez sąd. Wprowadzenie tej instytucji do polskiego porządku prawnego zostało ocenione pozytywnie ze względu na wprowadzenie możliwości szybkiego załatwienia formalności związanych ze stwierdzeniem praw do spadku i na odciążenie sądów powszechnych. W instytucji tej - w momencie jej wprowadzania - pokładane były duże nadzieje . Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że potencjalni spadkobiercy nie są zobligowani składać wniosku do sądu spadku, lecz mogą stwierdzić swoje prawa do spadku u wybranego notariusza na terenie całego kraju .

Wprowadzenie ustawyz 24 sierpnia 2007 r. uzasadniono w ten sposób, że poświadczenie dziedziczenia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX