Mączyński Artur, Odmowa doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem z powodu braku wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

Artykuły
Opublikowano: PS 2009/10/95-108
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odmowa doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem z powodu braku wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

W pierwszoinstancyjnym postępowaniu cywilnym ustawodawca wyraźnie rozróżnił dwa wnioski, tj. „wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku” oraz „wniosek o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem”. Uwzględnienie drugiego z wniosków, a zatem doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem nastąpi tylko i wyłącznie wtedy, gdy strona postępowania złoży w ustawowym terminie pierwszy z wymienionych wniosków.

Samo zażądanie doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem, choćby w celu wniesienia apelacji, nie wystarczy do sporządzenia, a następnie doręczenia uzasadnienia wyroku stronie procesu. Bezzasadny jest pogląd, że „wniosek o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem” zawiera jednocześnie w sobie „wniosek o uzasadnienie wyroku”. Nie można też uznać, że z „wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem” wynika domniemanie złożenia „wniosku o uzasadnienie wyroku”.

Zgodnie z art. 328 § 1obecnie obowiązującego Kodeksu postępowania cywilnego, uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji sporządza się na żądanie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX