Stefanicki Robert, Ochrona zbiorowych interesów konsumentów w zakresie usług płatniczych

Artykuły
Opublikowano: PPH 2018/10/5-11
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów w zakresie usług płatniczych

Powinności informacyjne, spoczywające na przedsiębiorcach w umowach zawieranych z konsumentem, stanowią podstawowy mechanizm ochrony słabszej strony. Szczególnie rozbudowane obowiązki w tym zakresie dotyczą świadczenia usług finansowych. Z reguły charakteryzuje je duża złożoność i problemy ze zrozumieniem zawieranego kontraktu. W celu przeciwdziałania skutkom występującej asymetrii informacyjnej powinności informacyjne dotyczą każdego etapu kontraktowania i wdrażania umowy. O jakości rzeczywistych standardów przesądza przede wszystkim skuteczność stosowanych sankcji za ich niedopełnienie. Ważne miejsce w całokształcie tych mechanizmów zajmują instrumenty prawa publicznego, ukierunkowane na ochronę interesów zbiorowych konsumentów. O tym, że są one nagminnie naruszane, świadczą wyniki raportów UOKiK oraz działania podejmowane z urzędu przez Prezesa UOKiK w celu likwidacji niekorzystnych zjawisk w obrocie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX