Antonów Kamil, Ochrona socjalna sędziów sądów powszechnych

Artykuły
Opublikowano: PS 2018/5/23-41
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ochrona socjalna sędziów sądów powszechnych

Słowa kluczowe: stan spoczynku, uposażenie w stanie spoczynku, służbowy stosunek pracy sędziego, przejście (przeniesienie) w stan spoczynku z powodu wieku, choroby lub utraty sił

1.Ewolucja ochrony socjalnej sędziów

Aktualny kształt ochrony socjalnej sędziów jest częściowym nawiązaniem do regulacji przedwojennej (obowiązującej także w pierwszych latach PRL), kiedy to, na mocy art. 118 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej – Prawo o ustroju sądów powszechnych z 1928 r. sędziowie, korzystając z praw służących urzędnikom państwowym, byli objęci z ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych z 1923 r. W myśl tej ustawy funkcjonariuszom państwowym (w tym sędziom) przeniesionym w stan spoczynku przysługiwało uposażenie emerytalne, zaś w razie śmierci sędziego wdowa i dzieci miały prawo do pensji wdowiej lub sierocej. Świadczenia z systemu zaopatrzenia emerytalnego (uposażenie emerytalne, pensja wdowia i sieroca) obciążały Skarb Państwa i były wymierzane w odniesieniu do ostatnio...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX