Ochrona prawnokarna postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - OpenLEX

Makowski Michał, Ochrona prawnokarna postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2017/7-8/86-101
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ochrona prawnokarna postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Streszczenie

Artykuł jest próbą rozstrzygnięcia sporów dotyczących interpretacji pojęcia „przetarg publiczny” na gruncie art. 305 kodeksu karnego w relacji do systemu zamówień publicznych. Autor prezentuje sporne poglądy występujące w doktrynie, które dotyczą doboru kryteriów w celu zdefiniowania publicznego charakteru przetargu. Następnie analizuje relacje między Kodeksem karnym a ustawą Prawo zamówień publicznych i Kodeksem cywilnym, wskazując na konieczność uwzględnienia w procesie interpretacji spornego pojęcia, definicji i charakteru przetargu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. W konkluzji stwierdza, że ochrona karnoprawna obejmuje jedynie zawieranie umów w trybie „przetargu nieograniczonego”, „przetargu ograniczonego” w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przetargu „otwartego” w rozumieniu art. 70 (1) Kodeksu cywilnego. De lege ferenda, powyższy stan wymaga pilnej zmiany i rozszerzenia karnoprawnej ochronny na inne konkurencyjne tryby dotyczące udzielenia zamówienia publicznego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX