Ochrona prawna pracowników-sygnalistów (uwagi de lege lata i de lege ferenda) - OpenLEX

Szewczyk Helena, Ochrona prawna pracowników-sygnalistów (uwagi de lege lata i de lege ferenda)

Artykuły
Opublikowano: PS 2020/1/7-22
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ochrona prawna pracowników-sygnalistów (uwagi de lege lata i de lege ferenda)

Słowa kluczowe: whistleblowing, ochrona prawna, pracownik-sygnalista, ochrona trwałości zatrudnienia

1.Uwagi wprowadzające

Na tle rozwiązań międzynarodowych i europejskich warto zastanowić się nad tym, na ile w polskim porządku prawnym mamy do czynienia ze skutecznie działającą instytucją ochrony prawnej pracowników sygnalizujących nieprawidłowości w zakładzie pracy. Instytucja sygnalizacji (whistleblowingu), jeżeli zostanie w efektywny i właś-ciwy sposób implementowana do prawa polskiego, może stanowić istotny instrument służący wykrywaniu i karaniu sprawców dopuszczających się nieprawidłowości w zakładach pracy – na wzór unijny i amerykański. Niewątp-liwie kluczowe w tej mierze będą odpowiednio ukształtowane procedury służące zapewnieniu trwałości zatrudnienia sygnalistów, ochronie ich przed działaniami odwetowymi, dyskryminacją, innym niekorzystnym traktowaniem. Prawidłowa regulacja prawna sygnalizacji wzmocni również demokrację na szczeblu zakładu pracy w obszarze zbiorowych stosunków pracy. W procesie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX