Maroń Grzegorz, Ochrona mniejszości seksualnych przed mową nienawiści a wolność słowa w państwach common law

Artykuły
Opublikowano: PPP 2016/7-8/102-112
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ochrona mniejszości seksualnych przed mową nienawiści a wolność słowa w państwach common law

1.Wstęp

Prawna reglamentacja mowy nienawiści aktualizuje pytania o rozumienie wolności słowa oraz dopuszczalne czy optymalne ramy ograniczeń tej wolności w demokratycznym państwie prawa opartym na założeniach liberalizmu. Zwolennicy zakazania na gruncie prawa hate speech twierdzą m.in., że jej delegalizacja służy społecznemu poczuciu bezpieczeństwa oraz poszanowaniu jednakowej godności wszystkich osób oraz pozostaje w interesie publicznym . Przeciwnicy wskazują, iż selektywność obejmowania poszczególnych grup ochroną przed mową nienawiści oznacza faworyzowanie jednych grup – tych posiadających polityczne wpływy – i dyskryminowanie innych. Z kolei przyjęcie szerokich ram takiej ochrony, w sensie odnoszenia jej do każdej grupy doznającej aktów nienawiści, skutkowałoby negacją wolności słowa. Ponadto podkreśla się, iż penalizacji mowy nienawiści nie towarzyszy przedstawienie empirycznych dowodów jednoznacznie i niewątpliwie wskazujących, że mowa ta kauzalnie prowadzi do przestępstw z nienawiści (...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX