Ocenny charakter znamienia "znacznej ilości" środków odurzających. Próba reinterpretacji przyjmowanych w doktrynie i... - OpenLEX

Kanarek Janusz, Ocenny charakter znamienia "znacznej ilości" środków odurzających. Próba reinterpretacji przyjmowanych w doktrynie i orzecznictwie poglądów

Artykuły
Opublikowano: PS 2019/1/55-63
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ocenny charakter znamienia "znacznej ilości" środków odurzających. Próba reinterpretacji przyjmowanych w doktrynie i orzecznictwie poglądów

Słowa kluczowe: przestępstwa narkotykowe, znaczna ilość środków odurzających, znamiona ocenne, reinterpretacja, zasada nullum crimen lege certa, postulat de lege ferenda

Prima facie wydawałoby się, że temat znamienia „znacznej ilości” środków odurzających, który stanowi jeden z elementów zakresu zastosowania kilku typów kwalifikowanych przestępstw opisanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii , został już dostatecznie opracowany zarówno w doktrynie , jak i w orzecznictwie , a co za tym idzie, nie powinien być przedmiotem dalszego jeszcze zainteresowania. Powszechnie bowiem przyjmowana w orzecznictwie Sądu Najwyższego denotacja znamienia „znacznej ilości” środków odurzających, wyznaczająca jego granice do takiej ilości tych środków, która mogłaby zaspokoić potrzeby co najmniej kilkudziesięciu osób uzależnionych, powinna ze względu na autorytet najwyższej instancji sądowej mieć determinujący wpływ na ujednolicenie orzecznictwa sądów powszechnych.

Impulsem do dalszej eksploracji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX