Kawicki Artur, Ocena stopnia implementacji przepisów dotyczących inwentaryzacji przyrodniczej na przykładzie wybranych przedsiębiorstw realizujących infrastrukturę strategiczną

Artykuły
Opublikowano: PPP 2020/6/7-23
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ocena stopnia implementacji przepisów dotyczących inwentaryzacji przyrodniczej na przykładzie wybranych przedsiębiorstw realizujących infrastrukturę strategiczną

Słowa kluczowe: inwentaryzacja przyrodnicza, ocena oddziaływania na środowisko, infrastruktura strategiczna

1.Wprowadzenie

W dniu 1.01.2017 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko , wprowadzające instytucję inwentaryzacji przyrodniczej. W świetle art. 66 ust. 1 pkt 2a tej ustawy inwentaryzacja to zbiór badań terenowych zmierzających do scharakteryzowania środowiska przyrodniczego, przeprowadzanych w ramach oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie ustawodawca przewidział określenie – w drodze osobnego rozporządzenia – formy przedstawiania wyników badań przyrodniczych. Warto także zaznaczyć, iż nowelizacja nie nakłada obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji, zwłaszcza jeśli wymagane dane są dostępne w innych źródłach.

O ile wprowadzone zmiany stanowią milowy krok ku poprawie jakości raportów o oddziaływaniu na środowisko (dalej - raportów OOŚ),...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX