Kozłowski Krzysztof, Obywatelski obowiązek "obrony Ojczyzny" w świetle postanowień Konstytucji RP z 1997 r.

Artykuły
Opublikowano: PPP 2020/7-8/196-214
Autor:
Rodzaj: artykuł

Obywatelski obowiązek "obrony Ojczyzny" w świetle postanowień Konstytucji RP z 1997 r.

Słowa kluczowe: niepodległość, bezpieczeństwo państwa, obywatelstwo, służba wojskowa, siły zbrojne, służba zastępcza

1.Wprowadzenie

Z faktu przynależności do państwa i do wspólnoty obywateli wynikają prawnie określone zobowiązania. O nich jednak dyskutujemy znacząco rzadziej, a przecież one – w równym stopniu co katalog praw podmiotowych – definiują pozycję prawną jednostki. Istnieje przy tym faktyczny rozdźwięk pomiędzy tym, co chcielibyśmy od systemu prawnego otrzymywać, a tym co – w ramach wspólnoty prawnej – zobowiązani jesteśmy świadczyć. Nasi „Ojcowie konstytucyjni” zdawali się być tego rozróżnienia niezwykle świadomi, czego świadectwem jest stworzenie nie tylko konstytucyjnego katalogu praw i wolności, adresowanych do człowieka i obywatela, ale również – z zachowaniem takiego podmiotowego rozróżnienia – zbioru obowiązków. Wśród nich, jako niezwykle interesujący i wartościowy z punktu widzenia reguł ustrojowych, tradycji prawnej i aksjologii fundującej państwo polskie, jawi się nakaz „obrony...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX