Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z ubezpieczenia społecznego - OpenLEX

Brzozowska Katarzyna, Dawidowska-Myszka Ewa, Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z ubezpieczenia społecznego

Artykuły
Opublikowano: PS 2015/7-8/103-118
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z ubezpieczenia społecznego

1.Wprowadzenie

Zwrot nienależnego świadczenia z ubezpieczenia społecznego jest zagadnieniem mającym doniosłe znaczenie praktyczne. Jednocześnie wywołuje ono szereg rozbieżności, zarówno co do samego pojęcia świadczenia nienależnego, przesłanek powstania obowiązku zwrotu świadczenia, jak i co do zakresu jego zwrotu, w tym ram czasowych obowiązku zwrotu. Analiza problematyki zwrotu świadczeń pobranych z ubezpieczeń społecznych wymaga przede wszystkim rozważenia, czy pojęcie świadczenia nienależnego na gruncie prawa ubezpieczeń społecznych mieści się w definicji świadczenia nienależnego zawartej art. 410 § 2 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny . W tym zakresie prezentowane są dwa stanowiska. Według pierwszego z nich nienależne świadczenie z ubezpieczenia społecznego jest jednocześnie świadczeniem nienależnym w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego . Drugi z poglądów natomiast wskazuje na skonstruowanie na gruncie prawa ubezpieczeń społecznych odrębnej definicji świadczenia nienależnego .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX