Obowiązek zapłaty określonej sumy bez względu na przyczyny niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania - OpenLEX

Mazur Paweł J., Obowiązek zapłaty określonej sumy bez względu na przyczyny niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania

Artykuły
Opublikowano: PPH 2021/12/20-25
Autor:
Rodzaj: artykuł

Obowiązek zapłaty określonej sumy bez względu na przyczyny niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania

Postanowienie umowne, na podstawie którego dłużnik zobowiązuje się zapłacić określoną sumę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, bez względu na przyczyny niewykonania lub nienależytego wykonania, bywa dwojako kwalifikowane. Według pierwszego poglądu jest to zastrzeżenie gwarancyjne, do którego nie znajdują zastosowania przepisy o karze umownej. Przedstawiciele doktryny zgłaszają wątpliwości co do tego, czy w tym przypadku można mówić o gwarancyjnym charakterze odpowiedzialności. Zgodnie z poglądem odmiennym przedmiotowe postanowienie uznaje się za karę umowną zastrzeżoną przy jednoczesnym rozszerzeniu odpowiedzialności kontraktowej dłużnika. W tym drugim przypadku problematyczna jest zwłaszcza kwestia dopuszczalności rozszerzenia odpowiedzialności dłużnika przez samo wskazanie, że dłużnik jest odpowiedzialny bez względu na przyczyny niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Autor dostrzega istotę zgłaszanych w doktrynie zastrzeżeń, jednak opowiada się za pierwszym poglądem, wskazując przy tym na konieczność jego rozwinięcia i kompleksowego uzasadnienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX