Węgrzynowski Łukasz, Obowiązek uiszczania opłat eksploatacyjnych na rzecz spółdzielni przez właściciela garażu

Artykuły
Opublikowano: PS 2018/3/23-29
Autor:
Rodzaj: artykuł

Obowiązek uiszczania opłat eksploatacyjnych na rzecz spółdzielni przez właściciela garażu

Słowa kluczowe: spółdzielnia mieszkaniowa, garaż, opłaty eksploatacyjne, zarządzanie nieruchomością wspólną

1.Wprowadzenie

W publikacji omówiono problematykę prawną uiszczania opłat eksploatacyjnych przez właściciela garażu na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w sytuacji, gdy prawo własności garażu zostało ustanowione na podstawie art. 39 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych , zaś spółdzielnia pozostaje współużytkownikiem wieczystym gruntu, na którym posadowiony jest garaż. Zagadnienie to wywołuje wątpliwości w praktyce orzeczniczej sądów niższej instancji, obowiązek uiszczania opłat eksploatacyjnych jest kwestionowany z uwagi na brak jednoznacznej regulacji prawnej w tym zakresie oraz znikomy poziom rzeczywistych kosztów z tytułu eksploatacji ponoszonych przez spółdzielnię w związku z garażami. Wątpliwości prawne łączą się przede wszystkim z wykładnią art. 4 u.s.m.

2.Orzecznictwo sądowe i doktryna

Problematyka przedstawiana w publikacji pojawia się w postanowieniu Sądu Najwyższego z 30.11.2016 r., III CZP 78/16 . Sąd przyjął tu, że...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX