Materowska Małgorzata, Obejście (nadużycie) prawa podatkowego a pozorność czynności prawnych

Artykuły
Opublikowano: PPP 2010/6/76-83
Autor:
Rodzaj: artykuł

Obejście (nadużycie) prawa podatkowego a pozorność czynności prawnych

Obecnie nie ma regulacji pozwalającej organowi podatkowemu wywieść skutki podatkowe danej czynności nie według jej formy, ale zamierzonego celu. Wcześniej (od 1 stycznia 2003 r.) istniał przepis art. 24b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (dalej: o.p.), ustanawiający ogólną klauzulę obejścia prawa podatkowego. Przepis ten stanowił, że: „Organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, rozstrzygając sprawy podatkowe, pominą skutki podatkowe czynności prawnych, jeżeli udowodnią, że z dokonania tych czynności nie można było oczekiwać innych istotnych korzyści niż wynikające z obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego, zwiększenia straty, podwyższenia nadpłaty lub zwrotu podatku” (art. 24b § 1 o.p.) oraz „Jeżeli strony, dokonując czynności prawnej, o której mowa w § 1, osiągnęły zamierzony rezultat gospodarczy, dla którego odpowiednia jest inna czynność prawna lub czynności prawne, skutki podatkowe wywodzi się z tej innej czynności prawnej lub czynności prawnych” (art. 24b...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX