Skibińska Magdalena, O zasadności przepisu art. 15zzs(1) ust. 1 pkt 4 ustawy antycovidowej z perspektywy konstytucyjnej zasady proporcjonalności

Artykuły
Opublikowano: PPC 2023/1/105-127
Autor:
Rodzaj: artykuł

O zasadności przepisu art. 15zzs(1) ust. 1 pkt 4 ustawy antycovidowej z perspektywy konstytucyjnej zasady proporcjonalności

Słowa kluczowe: stan zagrożenia epidemicznego, skład sądu, zasada kolegialności, zasada proporcjonalności, pandemia koronawirusa, ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności, kontrola konstytucyjności

1.Wstęp

Wprowadzony na mocy ustawy z 28.05.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw przepis art. 15zzs1 ust. 1 pkt 4 ustawy antycovidowej , przewidujący jako zasadę rozpoznawanie spraw cywilnych w I i II instancji przez jednoosobowe składy sędziowskie, spotkał się z szeroką krytyką w piśmiennictwie . Praktycznie jednogłośnie podnoszono, że regulacja ta godzi nie tylko w fundamentalne zasady wymiaru sprawiedliwości, takie jak: zasada kolegialności czy zasada udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, prowadząc do ich rzeczywistego i praktycznie całkowitego wyeliminowania z postępowania cywilnego, ale także w konstytucyjne prawo do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ) rozumiane jako prawo do sądu właściwego,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX