Daniluk Paweł, O wykroczeniu z art. 51 § 1 kodeksu wykroczeń (w związku z wyrokiem SN z 30.01.2018 r., IV KK 475/17)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2019/1/39-58
Autor:
Rodzaj: artykuł

O wykroczeniu z art. 51 § 1 kodeksu wykroczeń (w związku z wyrokiem SN z 30.01.2018 r., IV KK 475/17)

Sprawy o wykroczenia rzadko pojawiają się na wokandzie Sądu Najwyższego. Wynika to przede wszystkim ze sposobu ujęcia kasacji w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia (dalej: k.p.s.w.). Na gruncie tego aktu prawnego kasacja jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, który w odróżnieniu od kasacji uregulowanej w kodeksie postępowania karnego nie przysługuje stronom, lecz wyłącznie – jak stanowi art. 110 § 1k.p.s.w. – Prokuratorowi Generalnemu i Rzecznikowi Praw Obywatelskich, a także Zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych (w odniesieniu do spraw podlegających orzecznictwu sądów wojskowych) i Rzecznikowi Praw Dziecka (w odniesieniu do spraw naruszenia praw dziecka). Tak daleko idące ograniczenie uprawnienia do wnoszenia kasacji czyni z niej środek zaskarżenia o charakterze absolutnie wyjątkowym, co siłą rzeczy musi przekładać się na niewielką liczbę spraw o wykroczenia rozpoznawanych przez SN. Już z tego powodu każda tego rodzaju sprawa, w której wypowiada się...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX