Hadrowicz Sandra, Ratusznik Piotr, O tak zwanej "restytucji pieniężnej" - przyczynek do rozważań na temat zakresu ochrony poszkodowanego

Artykuły
Opublikowano: PS 2022/7-8/78-99
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

O tak zwanej "restytucji pieniężnej" - przyczynek do rozważań na temat zakresu ochrony poszkodowanego

Słowa kluczowe: restytucja pieniężna, metoda kosztorysowa, ubezpieczenie OC, metoda dyferencyjna, sposoby naprawienia szkody, restytucja naturalna, odszkodowanie pieniężne

1.Wprowadzenie

Obowiązujący Kodeks cywilny przewiduje w art. 363 § 1 dwa sposoby naprawienia szkody – restytucję naturalną oraz odszkodowanie pieniężne. W tym akcie prawnym na pierwszym miejscu postawiono interes wierzyciela, a nie dłużnika. Przepis 363 § 1 k.c. priorytet przyznaje bowiem poszkodowanemu , wyposażając go w uprawnienie przemienne. Treść tego uprawnienia sprowadza się do możliwości żądania naprawienia szkody albo przez dokonanie restytucji naturalnej, albo przez zapłatę odszkodowania pieniężnego. Swoboda poszkodowanego nie jest jednak nieograniczona. Wówczas, gdy przywrócenie stanu poprzedniego jest niemożliwe albo gdy pociąga za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, wierzyciel może żądać wyłącznie zapłaty odszkodowania.

Być może właśnie to korzystne dla poszkodowanego rozwiązanie skłania orzecznictwo...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX