Kierznowski Łukasz, O przesłance postępu w szkolnictwie wyższym i nauce

Artykuły
Opublikowano: PiP 2021/6/115-125
Autor:
Rodzaj: artykuł

O przesłance postępu w szkolnictwie wyższym i nauce

Przepisy prawa szkolnictwa wyższego i nauki, zarówno na poziomie ustawowym, wykonawczym, jak i zakładowym od lat posługują się niedookreślonymi pojęciami: „postęp” , „brak postępu” , „niezadowalający postęp” , „dostateczny postęp” , lub podobnymi. Zwykle są to przesłanki podejmowanych wobec użytkowników akademickich zakładów administracyjnych fakultatywnych rozstrzygnięć powodujących pozytywne lub negatywne konsekwencje prawne związane z tokiem ich kształcenia, zaś „postęp” i towarzyszące mu przymiotniki zwykle dotyczą tego, co jest przedmiotem głównej aktywności destynatariuszy zakładu – odbywania kształcenia w przypadku studentów oraz prowadzenia badań naukowych lub przygotowywania rozprawy doktorskiej w przypadku doktorantów.

Najczęściej rozstrzygnięcia te, jeżeli stanowią o przyznaniu jakiegoś świadczenia pieniężnego (stypendium) lub przybierają postać tzw. zewnętrznego aktu zakładowego, tzn. aktu rozstrzygającego o powstaniu, przekształceniu lub wygaśnięciu stosunku...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX