Kosek Mirosław, O prawie do kontaktów z dzieckiem raz jeszcze

Artykuły
Opublikowano: PiP 2012/5/94-100
Autor:
Rodzaj: artykuł

O prawie do kontaktów z dzieckiem raz jeszcze

Polemika z recenzją M. Goettela dot. książki T. Justyńskiego: Prawo do kontaktów z dzieckiem w prawie polskim i obcym, PiP nr 12/2011.

W grudniowym numerze „Państwa i Prawa” ukazała się recenzja książki T. Justyńskiego, sporządzona przez M. Goettela. Wskazano w niej na wiele walorów recenzowanej publikacji oraz na jej znaczenie zarówno dla nauki prawa, jak i praktyki sądowej. W recenzji czytamy m.in., że niezaprzeczalną wartością monografii T. Justyńskiego jest jej warstwa komparatystyczna. Nie chodzi przy tym tylko – jak pisze M. Goettel – „o imponującą liczbę wykorzystanych zagranicznych źródeł, lecz również o sposób prezentacji materiału porównawczego” (s. 107).

Przedmiotem niniejszej polemiki jest wspomniana w cytowanym fragmencie tylko prawnoporównawcza warstwa monografii T. Justyńskiego, a w szczególności sposób, stopień i zakres wykorzystania zagranicznych źródeł.

1.

Już w trakcie lektury pierwszego rozdziału recenzowanej książki nie sposób nie zauważyć, że Autor bardzo często...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX