Tymiński Radosław, O powoływaniu lekarzy medycyny sądowej jako biegłych sądowych w sprawach karnych o tzw. błąd w sztuce medycznej

Artykuły
Opublikowano: PS 2014/2/95-105
Autor:
Rodzaj: artykuł

O powoływaniu lekarzy medycyny sądowej jako biegłych sądowych w sprawach karnych o tzw. błąd w sztuce medycznej

1.

Impulsem do podjęcia tego tematu stała się coraz częstsza obecnie praktyka sądowa, zgodnie z którą sądy powołują w sprawach o tzw. błąd w sztuce medycznej jako biegłych sądowych lekarzy ze specjalizacją z medycyny sądowej lub zwracają się o opinię w tych sprawach do katedr lub zakładów medycyny sądowej. Moim zdaniem, co postaram się poniżej udowodnić, praktyka ta jest nieprawidłowa i prowadzi do obniżenia jakości merytorycznej wydawanych opinii sądowo-lekarskich, a także godzi w prawa oskarżonego.

2. Punktem wyjścia do dalszych rozważań musi być spostrzeżenie, że samo pojęcie błędu w sztuce medycznej jest kontrowersyjne, a jego przydatność bywa w literaturze kwestionowana ze względu na jego wieloznaczność i nieprecyzyjność . Niemniej jednak dla niniejszych rozważań pojęcie to będzie użyteczne, dlatego będę się nim posługiwał, rozumiejąc przez „błąd w sztuce medycznej” niezgodne z wiedzą medyczną, obowiązującą w danej dziedzinie, działanie lub zaniechanie lekarza w sferze diagnozowania,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX