Kwaśniak Aleksander, O potrzebie zaskarżania uzasadnień wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych – głos w dyskusji

Artykuły
Opublikowano: PPP 2021/9/57-68
Autor:
Rodzaj: artykuł

O potrzebie zaskarżania uzasadnień wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych – głos w dyskusji

Słowa kluczowe: postępowanie sądowoadministracyjne, środki zaskarżenia, uzasadnienie wyroku

1.Wprowadzenie

Rolą sądownictwa administracyjnego jest kontrola działalności administracji publicznej, która to kontrola jest sprawowana pod kątem legalności . Zakres kognicji sądów administracyjnych wyznaczają art. 3 i art. 4 p.p.s.a. Zgodnie z art. 132 p.p.s.a. sąd rozstrzyga sprawę wyrokiem, przy czym ustawodawca ma tu na myśli rozstrzygnięcie sprawy co do meritum, albowiem w pozostałych przypadkach (zakończenie postępowania z przyczyn formalnych, tj. odrzucenie skargi i umorzenie postępowania, oraz w kwestiach wpadkowych, tj. przykładowo prawa pomocy, wyłączenia sędziego czy przekazania sprawy według właściwości innemu sądowi administracyjnemu), sądy administracyjne wydają postanowienia (por. art. 160 p.p.s.a.). Uzasadnienie wyroku, zgodnie z art. 141 § 4p.p.s.a., powinno zawierać zwięzłe przedstawienie stanu sprawy, zarzutów podniesionych w skardze, stanowisk pozostałych stron, podstawę prawną...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX