Goettel Aleksy, O odpowiedzialności majątkiem wspólnym małżonków za zobowiązania podatkowe jednego z nich powstałe przed powstaniem ustroju wspólności majątkowej (polemika z W. Góreckim)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2022/2/161-170
Autor:
Rodzaj: artykuł

O odpowiedzialności majątkiem wspólnym małżonków za zobowiązania podatkowe jednego z nich powstałe przed powstaniem ustroju wspólności majątkowej (polemika z W. Góreckim)

1. Śledząc rozstrzygnięcia judykatury oraz niektóre wypowiedzi w piśmiennictwie podatkowoprawnym na wskazany w tytule temat, należałoby zgodzić się z opinią, że mamy do czynienia z problemem niezwykle kontrowersyjnym. Tego rodzaju przekonanie umacnia jedna z najnowszych analiz doktrynalnych, której autor, prezentując rozbieżności w tej materii, wyraża pogląd, że brzmienie art. 29 § 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (dalej: o.p.) nie wyklucza ograniczonej odpowiedzialności majątkiem wspólnym z tytułu zobowiązań podatkowych jednego z małżonków, zaistniałych przed powstaniem ustroju wspólności majątkowej . Autor dopuszcza tym samym zawężone rozumienie hipotezy przywołanego przepisu w sposób odpowiadający (w części) formule art. 41 § 3 k.r.o., zastrzegając zarazem, że taki punkt widzenia rodzi trudności na gruncie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji .

Odnosząc się z aprobatą do wielu podniesionych przez autora argumentów (o czym w dalszej kolejności),...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX