Ślemp Bartłomiej, O (nie)wykonaniu orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dotyczących mechanizmu wyrównania poziomego dochodów jednostek samorządu terytorialnego – analiza konstytucyjna

Artykuły
Opublikowano: FK 2019/4/9-20
Autor:
Rodzaj: artykuł

O (nie)wykonaniu orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dotyczących mechanizmu wyrównania poziomego dochodów jednostek samorządu terytorialnego – analiza konstytucyjna

Realizacja przez ustawę z 1993 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego słusznej idei wyeliminowania różnic w potencjale finansowym poszczególnych jednostek administracyjnego podziału państwa obarczona jest wieloma wadami. Przekazywanie części dochodów własnych przez samorządy „bogatsze” na rzecz samorządów „biedniejszych” doprowadziło niektóre jednostki uiszczające wpłaty do pozbawienia możliwości finansowania przez nie swoich zadań własnych w niezbędnym zakresie. Podkreślił to znacząco Trybunał Konstytucyjny w swym orzecznictwie, stwierdzając niekonstytucyjność części wadliwych przepisów. Tym samym ustawodawca został zobowiązany do kompleksowej reformy mechanizmu wpłat korekcyjno-wyrównawczych. Celem artykułu jest wskazanie niewykonania w całości przez prawodawcę postanowienia sygnalizacyjnego Trybunału Konstytucyjnego o sygn. S 1/13 i wyroku Trybunału Konstytucyjnego o sygn. K 13/11, stwierdzającego niezgodność z Konstytucją części systemu redystrybucji poziomej dochodów JST oraz obecnej praktyki legislacyjnej w tej kwestii.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX