Kmiecik Romuald, O lukach prawnych w systemie karnoprocesowych gwarancji wymiaru sprawiedliwości

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2021/4/6-15
Autor:
Rodzaj: artykuł

O lukach prawnych w systemie karnoprocesowych gwarancji wymiaru sprawiedliwości

Streszczenie

Artykuł zawiera propozycję zmiany niektórych unormowań dotyczących gwarancji prawidłowego wymiaru sprawiedliwości. Przeszukanie pomieszczeń i przeszukanie osobiste zależnie od celu czynności powinno być traktowane de lege ferenda w sposób zróżnicowany albo jako środek przymusu albo kompulsywna czynność dowodowa. Przedstawienie zarzutów warunkujące stosowanie środków zapobiegawczych powinno być dopuszczalne w niektórych sytuacjach dotychczas nieprzewidzianych przez prawo, gdy pomimo dostatecznych podstaw prawnych i dowodowych, nie istnieje faktyczna możliwość ogłoszenia zarzutów i przesłuchania podejrzanego. Wątpliwości nasuwa także sposób unormowania jednej z przyczyn stosowania środków zapobiegawczych (art. 258 § 3 k.p.k.), a także zakres zakazu ponownego zatrzymania osoby podejrzanej na podstawie tych samych faktów i dowodów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX