Olszewski Adam, O konsekwencjach prawnych naruszenia zakazu zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu rejestrowego

Artykuły
Opublikowano: PPH 2019/10/28-33
Autor:
Rodzaj: artykuł

O konsekwencjach prawnych naruszenia zakazu zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu rejestrowego

Strony umowy ustanawiającej zastaw rejestrowy mogą zastrzec zakaz zbywania lub obciążania przedmiotu zastawu rejestrowego przez zastawcę. Zgodnie z dominującym poglądem naruszenie zakazu co do zasady skutkuje nieważnością czynności prawnej, a dodatkowo po stronie zastawnika powstaje uprawnienie kształtujące do domagania się natychmiastowego zaspokojenia zabezpieczonej wierzytelności. Istnieje szereg argumentów przemawiających przeciwko tym tezom. Bliższa analiza przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów prowadzi do wniosku, że podstawową konsekwencją prawną naruszenia ustanowionego zakazu jest następująca z mocy prawa wymagalność zabezpieczonej wierzytelności, zaś sama czynność prawna zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu rejestrowego nie jest dotknięta sankcją nieważności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX