O instytucji wyłączenia w postępowaniu administracyjnym raz jeszcze - OpenLEX

Chróścielewski Wojciech, O instytucji wyłączenia w postępowaniu administracyjnym raz jeszcze

Artykuły
Opublikowano: PiP 2013/12/15-30
Autor:
Rodzaj: artykuł

O instytucji wyłączenia w postępowaniu administracyjnym raz jeszcze

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także w piśmiennictwie wiele kontrowersji wywołuje, zwłaszcza od początku lat 90. XX w., instytucja wyłączenia pracownika i organu administracji od udziału w postępowaniu. Wiele uchwał NSA, a ponadto orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dotyczy właśnie różnych aspektów stosowania przepisów o wyłączeniu, względnie interpretacji przesłanek wyłączenia pracownika, przede wszystkim przesłanki sformułowanej w art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a. Do dnia 11 IV 2011, a więc do wejścia w życie nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, w tym również tego przepisu , w myśl jego postanowień, pracownik organu administracji podlegał wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie, „w której brał udział w niższej instancji w wydaniu zaskarżonej decyzji”. Po wskazanej dacie przesłanka ta uzyskała brzmienie: „w sprawie, w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji”, a więc wykreślono z niej część odnoszącą się do pojęcia „niższej instancji”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX