Bagińska Ewa, O granicach kompensacji szkody niemajątkowej w przyszłym kodeksie cywilnym (uwagi na tle prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2021/3/117-136
Autor:
Rodzaj: artykuł

O granicach kompensacji szkody niemajątkowej w przyszłym kodeksie cywilnym (uwagi na tle prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego)

1. Przedmiotem rozważań jest zakres kompensacji szkody niemajątkowej – jeden z najważniejszych i zarazem najbardziej kompleksowych problemów odpowiedzialności odszkodowawczej. Szkoda niemajątkowa, zwana także krzywdą (choć to pierwsze określenie wydaje się mieć szerszy desygnat ), wiąże się z naruszeniem chronionej sfery praw, dóbr i interesów podmiotu prawa i jest określana z punktu widzenia skutków uszczerbku w tych prawach, dobrach lub interesach. Ewolucja prawa odszkodowawczego doprowadziła do znacznego poluzowania warunków ograniczających indemnizację, a w konsekwencji do rozszerzenia zakresu obowiązku kompensacji szkody niemajątkowej . Ten postęp w prawie można przypisać wielu czynnikom. Na intensyfikację majątkowej ochrony dóbr osobistych wpłynęły w dużym stopniu standardy ochrony praw człowieka. Ponadto z systemów kultury romańskiej płynie dla sądów i ustawodawców w innych kulturach prawnych silna inspiracja związana z szerokim pojmowaniem szkody. Dlatego też również w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX