Numer PESEL a wymóg formalny skargi – uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych - OpenLEX

Kurzawa Angelika, Numer PESEL a wymóg formalny skargi – uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2022/1/98-110
Autor:
Rodzaj: artykuł

Numer PESEL a wymóg formalny skargi – uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych

Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono rozbieżność orzecznictwa sądów administracyjnych co do kwalifikacji braku wskazania w skardze numeru PESEL przez stronę skarżącą jako braku formalnego uniemożliwiającego nadanie skardze dalszego biegu. Część judykatury stoi bowiem na stanowisku, że jest to brak formalny skargi, który w przypadku jego nieuzupełnienia skutkuje odrzuceniem skargi, natomiast pozostała część uznaje takie działanie sądu za nadmierny formalizm i ograniczenie prawa do sądu, w szczególności jeżeli numer PESEL jest możliwy do ustalenia na podstawie akt administracyjnych. Celem tego opracowania jest analiza obu stanowisk i udzielenie odpowiedzi na pytanie, które z nich należy uznać za zasadne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX