Gryszczyńska Agnieszka, Klawikowski Adam, Nowe wyzwania dla Prokuratury związane ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej i cyberprzestępczości

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2022/7-8/35-56
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Nowe wyzwania dla Prokuratury związane ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej i cyberprzestępczości

Streszczenie

Przedmiotem podjętych w artykule analiz są prawne i organizacyjne problemy zwalczania przestępczości gospodarczej oraz cyberprzestępczości. Scharakteryzowano zjawisko przestępczości gospodarczej i cyberprzestępczości, wskazując na najważniejsze ich cechy, a także wpływ rozwoju nowoczesnych technologii na przestępczość gospodarczą. Następnie omówiono zmiany organizacyjne w strukturach Prokuratury, związane z dążeniem do zwiększenia dynamiki i skuteczności postępowań przygotowawczych, zarówno w sprawach gospodarczych, jak również w sprawach z zakresu cyberprzestępczości. Przeprowadzone analizy prowadzą do pozytywnej weryfikacji hipotezy o celowości tworzenia wyspecjalizowanych komórek organizacyjnych do prowadzenia najpoważniejszych postępowań gospodarczych i dotyczących cyberprzestępczości, a także intensyfikacji działań koordynacyjnych oraz szkoleniowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX